Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen, die u hier kunt lezen.

  

Kortingsdreiging lijkt afgewend

Het lijkt erop dat de dreigende kortingen op pensioenen die het komend jaar zouden gaan plaatsvinden, voorkomen kunnen worden. Diverse signalen uit Den Haag wijzen daarop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder deze week gezegd dat hij "zicht heeft op een oplossing".

Jongstleden woensdag is op het ministerie van SZW samen met andere ouderen-organisaties ambtelijk overleg geweest en hebben wij er nogmaals op aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen.

In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van de brief die zij eerder aan de minister stuurden, aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid ervan in een langdurige periode van lage rente.  De vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen hebben gelijksoortige uitingen gedaan. Pas begin volgende week, als de minister een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurt, zal duidelijk worden wat zijn actie inhoudt.

NVOG-voorzitter Jaap van der Spek, die woensdag aan het overleg in Den Haag deelnam, heeft een artikel geschreven waarin hij uitlegt wat de huidige stand van zaken in het pensioendossier is en hoe de seniorenorganisaties op dit moment in de pensioendiscussie staan.

U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

 

Ouderenorganisaties 

De Ouderenorganisaties hebben de Minister een brief gestuurd

De inhoud is duidelijk:  tijdens de transitieperiode naar het nieuwe stelsel : Geen korting en geen hogere premie.

Ook de sociale partners en de grote pensioenfondsen hebben dit onder de aandacht van de minister gebracht.

Bijna alle partijen eisen van de minister dat hij aan het verzoek gaat voldoen.

 

Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen

NVOG/KNVG heeft samen met andere ouderenorganisaties in een vandaag gestuurde brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen en de premies niet te verhogen. 

In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken.

Zij  vinden dat de minister eerst moet afwachten wat de twee studies over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange tijd laag blijven, opleveren. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.

Lees hier de brief aan minister.

 

 

Pensioen Actueel   januari 2019

 

In het laatste VGM Nieuws (december 2018) hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van de financiële situatie van het Pensioenfonds PME. Gedurende het jaar 2017 herstelde dat pensioenfonds zich sterk. De dekkingsgraad steeg van ca. 92  in januari 2017 tot net boven de 100 op het einde van dat jaar.

In de eerste drie kwartalen van 2018 zette dit herstel zich door, weliswaar niet spectaculair, maar wel gestaag tot boven de 103. De belangrijke grens van 104,3  was eindelijk in zicht. Want deze 104,3 is voor het fonds een uitermate belangrijk meetpunt. Indien de dekkingsgraad  op 31 december 2019 dezelfde stand zou bereiken, zal er van een (mogelijke) korting  op de pensioenuitkering geen sprake kunnen zijn.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat deze ‘veilige’ grens op het eind van het derde kwartaal 2018 bijna was bereikt. Maar helaas, de resultaten van het laatste kwartaal in het vorige jaar waren zeer teleurstellend. De financiële markten gingen behoorlijk onderuit. En ook de ontwikkeling van de rente gedurende die periode was negatief. Het gevolg hiervan was dat ook de dekkingsgraad zwaar onderuit ging. Het vermogen van het PME fonds daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 47,6 miljard naar 46,5 miljard. Bovendien pakte de rentedaling van 0,15% in dat laatste kwartaal ook nog eens zeer negatief uit. Met als gevolg dat de pensioenverplichting van het fonds eind 2018 steeg van 46,1 miljard naar 47,7 miljard.         

 

Door deze ontwikkeling daalde de actuele dekkingsgraad met bijna 6 punten . Van 103,4 (eind september) naar 97,6 (eind december). Dat gold overigens niet alleen voor PME, maar ook voor andere grote fondsen. Daarmee was sprake van een grote dreiging voor een korting op de pensioenen voor ca. 60% van alle gepensioneerden. De media lieten niet na om alle betrokkenen uitvoerig over deze (mogelijk) negatieve ontwikkeling te informeren. 

 

Wat staat gepensioneerden nog te wachten?                            

Na een periode van 10 jaar waarbij er geen indexering van pensioenen heeft plaatsgevonden, zou daar bovenop eventueel ook nog eens een korting te verwachten kunnen zijn. Bij het huidige systeem en de daarbij behorende ontwikkelingen moeten wij maar afwachten hoe de situatie er eind 2019 uit zal zien. Daarbij is de stand van zaken eind (!) 2019 bepalend.                                                        

Inmiddels is de ietwat sombere stemming van het laatste kwartaal 2018 weer enigszins naar de achtergrond verdreven. Want in januari 2019 was er weer sprake van een sterk herstel op de financiële markten. Aandelen zijn in die maand met ca. 7% gestegen. Met als direct gevolg dat de dekkingsgraad  weer boven de 100 uitkomt.

 

Pensioenontwikkeling.

Eind 2018 verwachtte men dat er voor het einde van dat jaar overeenstemming zou worden bereikt over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Maar helaas is die verwachting niet uitgekomen. De onderhandelingen tussen het kabinet en de sociale partners werden op 20 november 2018 afgebroken. Partijen konden het niet met elkaar eens worden. De vraag is nu wanneer partijen weer met elkaar aan tafel gaan zitten om de patstelling te doorbreken?        

Menigeen verwacht dat er pas na maart (verkiezingen Provinciale Staten en Eerste Kamer) opnieuw gesproken zal worden. En men sluit niet uit dat dan de verhoudingen in de Eerste Kamer zodanig veranderd zullen zijn dat de oppositie dan in staat is om enkele wensen te verzilveren. Maar voor ons rest op dit moment niets anders dan afwachten.

 

Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

 

 

Reeds eerder verschenen

Pensioen Actueel 2018-07

Pensioen Actueel 2018-04

Pensioen Actueel 2017-10

Pensioen Actueel 2017-jul.

Pensioen Actueel 2017-apr.

Pensioen Actueel 2017-feb.

Pensioen Actueel 2016-dec.

Pensioen Actueel 2016-nov.

Pensioen Actueel 2016-sep.

Pensioen Actueel 2016-jul.

Pensioen Actueel 2016-jun.

Pensioen Actueel 2016-mrt.

Pensioen Actueel 2016-jan.