Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen, die u hier kunt lezen.

 

 

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden (KG) is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Zij beschikt over voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen, zorg, welzijn en wonen. Bij de KG zijn ruim honderdvijftig (!) organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv aangesloten. 

In de brief aan minister Koolmees wordt aangegeven dat als gevolg van de coronacrisis ook de pensioenen zwaar zullen worden geraakt. In de brief wordt aan het Kabinet gevraagd om in ieder geval voor het eind van dit jaar ook voor gepensioneerden tot een vorm van crisiscompensatie te komen.

Hier leest u de brief aan de minister en het bijkbehorende persbericht.

,

Pensioen Actueel   december 2019

Dit is het laatste bericht van de VGM in 2019 over de stand van zaken rondom het onderwerp ‘Pensioenen’.

De afgelopen paar maanden is er nogal wat gebeurd. De financiële resultaten van PME verzeilden min of meer in een achtbaan. Grote fluctuaties in de dekkingsgraad maakten dat gepensioneerden/deelnemers zich behoorlijk onzeker begonnen te voelen. En het zag er in het begin van dat jaar nog zo veel belovend uit. De dekkingsgraad begon zich in 2017 aanvankelijk aanzienlijk te herstellen. Het jaar daarvoor, 2016, werd afgesloten met een dekkingsgraad van 92. Maar in de loop van 2017 steeg deze weer tot net boven de 100. Dat was voornamelijk te danken aan de licht gestegen rente tot 1,55%. En zowel het vermogen als de verplichtingen kwamen uit op ca. € 47 miljard.

 

Gedurende de eerste drie kwartalen van 2018 zette het herstel zich enigszins door. Eind september van dat jaar was de dekkingsgraad zelfs opgelopen tot een niveau van 103. Helaas waren de ontwikkelingen gedurende het laatste kwartaal van 2018 bijzonder tegenvallend. De dekkingsgraad zakte mede door de negatieve ontwikkeling op de aandelenmarkt naar 97,5. En ook de rekenrente was licht gedaald, die eindigde op een niveau van 1,4%. Hierdoor namen de verplichtingen toe tot ca. € 47,5 miljard, terwijl het vermogen daalde tot € 46,5 miljard.

                                                                         

En toen was daar de start van 2019. Het jaar zou het jaar worden de ontwikkeling van de dekkingsgraad bij alle deelnemers grote zorgen baarde. Want in een periode van 8 maanden daalde de rekenrente sterk. Figuurlijk gesproken  was er geen houden aan. Van 1,4 % in januari naar het dieptepunt van 0,33% eind augustus. De dekkingsgraad ging ondanks uitstekende financiële resultaten op de beurs toch stevig onderuit, en daalde zelfs tot ca. 91 ! Het was met name de te lage rente die de dekkingsgraad deed dalen. Bij de twee grootste fondsen van Nederland, ABP en PFZW,  daalde de dekkingsgraad zelfs tot onder de 90.!!

 

Enige vorm van pensioenpaniek werd voelbaar. 2019 zou een jaar vol heisa worden rondom de pensioenen. De meeste deskundigen wisten met zekerheid te vertellen dat pensioenfondsen moesten vrezen hun deelnemers te moeten vertellen dat er gekort zou worden. Mogelijke kortingen zelfs tot wel 10%.  

 

Gelukkig waren de onderhandelingen over de invoering van een nieuw pensioenstelsel inmiddels afgerond en werd in de zomer van 2019 een pensioenakkoord gesloten. Daarbij dient aangetekend te worden dat enkele belangrijke aspecten uit dat akkoord nog door een stuurgroep verder uitgewerkt moeten worden.                                                    

Maar na het dieptepunt eind augustus herstelden de fondsen zich enigszins. Mede door een lichte stijging van de rente bereikte de dekkingsgraad eind september het niveau van 93,5.  En ook in het laatste kwartaal van 2019 heeft het herstel zich doorgezet.

 

De situatie medio december was dat de dekkingsgraad ongeveer net zo hoog staat als eind 2018: 97,5 !!  Wel zijn er grote veranderingen waarneembaar bij zowel het vermogen als ook bij de verplichtingen. Gedurende 2019, tot half december, steeg het vermogen van € 46,5 miljard naar € 55 miljard. Dat is een stijging in een (1) jaar van maar liefst 20%. En door de daling van de rekenrente (nu op een niveau van 0,65%) stegen de verplichtingen zelfs nog iets sterker dan het vermogen. Begin 2019 stonden er als verplichtingen ca. € 47,5 miljard in de boeken. Halverwege december was dat bedrag al gestegen tot ca. € 56,5 miljard. Ook hier dus een stijging van ca. 20%.

 

De gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord zouden inhouden dat er een korting zou moeten worden toegepast van ca. 2,5%. Maar gelukkig hebben alle betrokken partijen, waaronder ook onze Koepel Gepensioneerden, de minister ervan kunnen overtuigen dat een mogelijke korting niet uitgevoerd moet worden. Eind november heeft de minister de Kamer dan ook voorgesteld om voor 2020 geen korting toe te passen .       

 

Hoe zal het in 2020 verder gaan? Dat weten wij nog niet, want het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten.

 

Wij, de VGM gepensioneerden, hebben met onze Koepelorganisatie een serieuze plaats in het overleg bij de verdere uitwerking van de nog openstaande zaken. Wij zitten er bovenop en zullen de ontwikkelingen zeer scherp blijven volgen. Het nieuwe pensioenakkoord dient een Generatie-evenwichtig Pensioenstelling te zijn.

  

 

Kortingsdreiging lijkt afgewend

Het lijkt erop dat de dreigende kortingen op pensioenen die het komend jaar zouden gaan plaatsvinden, voorkomen kunnen worden. Diverse signalen uit Den Haag wijzen daarop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder deze week gezegd dat hij "zicht heeft op een oplossing".

Jongstleden woensdag is op het ministerie van SZW samen met andere ouderen-organisaties ambtelijk overleg geweest en hebben wij er nogmaals op aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen.

In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van de brief die zij eerder aan de minister stuurden, aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid ervan in een langdurige periode van lage rente.  De vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen hebben gelijksoortige uitingen gedaan. Pas begin volgende week, als de minister een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurt, zal duidelijk worden wat zijn actie inhoudt.

NVOG-voorzitter Jaap van der Spek, die woensdag aan het overleg in Den Haag deelnam, heeft een artikel geschreven waarin hij uitlegt wat de huidige stand van zaken in het pensioendossier is en hoe de seniorenorganisaties op dit moment in de pensioendiscussie staan.

U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

 

Ouderenorganisaties 

De Ouderenorganisaties hebben de Minister een brief gestuurd

De inhoud is duidelijk:  tijdens de transitieperiode naar het nieuwe stelsel : Geen korting en geen hogere premie.

Ook de sociale partners en de grote pensioenfondsen hebben dit onder de aandacht van de minister gebracht.

Bijna alle partijen eisen van de minister dat hij aan het verzoek gaat voldoen.

 

Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen

NVOG/KNVG heeft samen met andere ouderenorganisaties in een vandaag gestuurde brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen en de premies niet te verhogen. 

In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken.

Zij  vinden dat de minister eerst moet afwachten wat de twee studies over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange tijd laag blijven, opleveren. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.

Lees hier de brief aan minister.

 

 

Pensioen Actueel   januari 2019

 

In het laatste VGM Nieuws (december 2018) hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van de financiële situatie van het Pensioenfonds PME. Gedurende het jaar 2017 herstelde dat pensioenfonds zich sterk. De dekkingsgraad steeg van ca. 92  in januari 2017 tot net boven de 100 op het einde van dat jaar.

In de eerste drie kwartalen van 2018 zette dit herstel zich door, weliswaar niet spectaculair, maar wel gestaag tot boven de 103. De belangrijke grens van 104,3  was eindelijk in zicht. Want deze 104,3 is voor het fonds een uitermate belangrijk meetpunt. Indien de dekkingsgraad  op 31 december 2019 dezelfde stand zou bereiken, zal er van een (mogelijke) korting  op de pensioenuitkering geen sprake kunnen zijn.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat deze ‘veilige’ grens op het eind van het derde kwartaal 2018 bijna was bereikt. Maar helaas, de resultaten van het laatste kwartaal in het vorige jaar waren zeer teleurstellend. De financiële markten gingen behoorlijk onderuit. En ook de ontwikkeling van de rente gedurende die periode was negatief. Het gevolg hiervan was dat ook de dekkingsgraad zwaar onderuit ging. Het vermogen van het PME fonds daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 47,6 miljard naar 46,5 miljard. Bovendien pakte de rentedaling van 0,15% in dat laatste kwartaal ook nog eens zeer negatief uit. Met als gevolg dat de pensioenverplichting van het fonds eind 2018 steeg van 46,1 miljard naar 47,7 miljard.         

 

Door deze ontwikkeling daalde de actuele dekkingsgraad met bijna 6 punten . Van 103,4 (eind september) naar 97,6 (eind december). Dat gold overigens niet alleen voor PME, maar ook voor andere grote fondsen. Daarmee was sprake van een grote dreiging voor een korting op de pensioenen voor ca. 60% van alle gepensioneerden. De media lieten niet na om alle betrokkenen uitvoerig over deze (mogelijk) negatieve ontwikkeling te informeren. 

 

Wat staat gepensioneerden nog te wachten?                            

Na een periode van 10 jaar waarbij er geen indexering van pensioenen heeft plaatsgevonden, zou daar bovenop eventueel ook nog eens een korting te verwachten kunnen zijn. Bij het huidige systeem en de daarbij behorende ontwikkelingen moeten wij maar afwachten hoe de situatie er eind 2019 uit zal zien. Daarbij is de stand van zaken eind (!) 2019 bepalend.                                                        

Inmiddels is de ietwat sombere stemming van het laatste kwartaal 2018 weer enigszins naar de achtergrond verdreven. Want in januari 2019 was er weer sprake van een sterk herstel op de financiële markten. Aandelen zijn in die maand met ca. 7% gestegen. Met als direct gevolg dat de dekkingsgraad  weer boven de 100 uitkomt.

 

Pensioenontwikkeling.

Eind 2018 verwachtte men dat er voor het einde van dat jaar overeenstemming zou worden bereikt over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Maar helaas is die verwachting niet uitgekomen. De onderhandelingen tussen het kabinet en de sociale partners werden op 20 november 2018 afgebroken. Partijen konden het niet met elkaar eens worden. De vraag is nu wanneer partijen weer met elkaar aan tafel gaan zitten om de patstelling te doorbreken?        

Menigeen verwacht dat er pas na maart (verkiezingen Provinciale Staten en Eerste Kamer) opnieuw gesproken zal worden. En men sluit niet uit dat dan de verhoudingen in de Eerste Kamer zodanig veranderd zullen zijn dat de oppositie dan in staat is om enkele wensen te verzilveren. Maar voor ons rest op dit moment niets anders dan afwachten.

 

Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

 

 

Reeds eerder verschenen

Pensioen Actueel 2018-07

Pensioen Actueel 2018-04

Pensioen Actueel 2017-10

Pensioen Actueel 2017-jul.

Pensioen Actueel 2017-apr.

Pensioen Actueel 2017-feb.

Pensioen Actueel 2016-dec.

Pensioen Actueel 2016-nov.

Pensioen Actueel 2016-sep.

Pensioen Actueel 2016-jul.

Pensioen Actueel 2016-jun.

Pensioen Actueel 2016-mrt.

Pensioen Actueel 2016-jan.